AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu [●] (“[●]”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, burada belirtildiği şekilde

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde, en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ VERİLERİNE İLİŞKİN

Gerçek kişi müşteri veya tüzel kişi müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, soyad, TCKN

İletişim Verisi

Telefon numarası, e-posta, adres bilgisi, kullanıcı adı

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, vergi numarası,vergi dairesi, cari hesap bilgileri

Müşteri İşlem Bilgisi

Sipariş Bilgisi, Satın Alınan Ürün Bilgisi, Yazılı Görüşme Kayıtları

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

[●] tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

KVKK madde 5/2/(c) kapsamında sözleşmenin ifası kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması özellikle;

 • İnternet sitesinde Müşterilerin üyelik işlemlerini tamamlaması,
 • [●]’dan aldığınız ürün ve/veya hizmetin yerine getirilmesi (kredi kartı veya mail order formu vb. aracılığıyla ürün bedelinin alınması, fatura/fiş kesilmesi, kargo ile gönderim yapılması satış sonrası tamir gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi vb.),
 • [●]’un ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası
 • [●] üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek değişiklik, yeniliklerin bildirilmesi
 • Program güncellemelerinde veya programsal arızalarda destek hizmeti alınması
 • Müşteri ile iletişime geçilmesi
 • Faturanın (E-fatura, E-arşiv, kâğıt fatura) mükellefe gönderiminin sağlanması

 

KVKK madde 5/2/(e) kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle;

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması

KVKK madde 5/2/(f) kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması özellikle;

 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması     
 • Şirket yönetimi ve yükümlülükleri, sözleşme takibi, fatura tutarlarının kontrolü ve ödemelerin zamanında yapıldığının teyit edilmesi         amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Ziyaretçilerin takibinin yapılması
 • [●], ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması
 • Ziyaretçilerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendi rızaları ile paylaşması
 • [●], Müşterilerden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması
 • Müşteri ilişkilerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi
 • Markamız çerçevesinde etkinlik yönetimi
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere [●] tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • [●] tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • [●] ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İnternet sitemize üye olmanız, site ve uygulamalar üzerinden ürün satın almanız, satın aldığınız ürünleri iptal ettirmeniz neticesinde iletişim verileriniz (telefon numarası, e-mail adresi, adres bilgileri) ve kimlik verileri (ad-soyad, doğum tarihi) verilerinden bazı kişisel bilgiler işlenmektedir.

İnternet sitemize üye olmaktaysanız; Kişisel verilerinizi üyelik formunu doldurmanız suretiyle elektronik yollarla toplamakta, internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında [●] adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta ve kısa mesajlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, onay vermeniz halinde [●] satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında veya ürün/hizmetin tarafınıza sağlanması için fatura, sözleşme gibi gerekli belgelerin şahsınızla düzenlenmesi veya müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda;

İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren müşterimizseniz; İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında ürün seçmeniz ve satış işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla doldurmuş olduğunuz bilgiler vasıtasıyla elektronik yollarla toplamakta, internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında [●] adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta ve kısa mesajlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, onay vermeniz halinde [●] satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında veya ürün/hizmetin tarafınıza sağlanması için fatura, sözleşme gibi gerekli belgelerin şahsınızla düzenlenmesi veya müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ

[●] olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca tanınmış kişisel verilerinizle ilgili;

 • [●]’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, [●]’den yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) [●]’den talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz

 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
 • KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, ………………..@..................com e -posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya [●] adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, faks numaranızın ve talep konunuz yer alması zorunludur.
 • Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.