KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ– TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ/ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu [●] (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde, en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ – TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ/ÇALIŞANI VERİLERİNE İLİŞKİN

Gerçek kişi Tedarikçi veya tüzel kişi Tedarikçi’nin gerçek kişi temsilcisi/çalışanı olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN,

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, işyeri adresi, teslimat adresi, faks

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, vergi numarası, vergi dairesi, cari hesap bilgileri

Çalışma Verisi

Çalıştığı şirket, departmanı, bölümü/görevi/unvanı, imza sirküleri

 

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ– TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ/ÇALIŞANI VERİLERİNİN İŞLEME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.  

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

KVKK madde 5/2/(c) kapsamında sözleşmenin kurulması ya da ifası için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 5/2/(ç) kapsamında hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmemiz için zorunlu olması nedeniyle;

 • Alınan hizmetlerin karşılığında ödeme yapılması
 • Satın alma sürecinin yürütülmesi
 • Ürün teslim alımı
 • Sözleşmesinin süresi dolan tedarikçi ile yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması
 • Sözleşme oluşturulması
 • Teklif gönderilmesi
 • Cari kart açılışı yapılması, mükellefiyet sorgulaması yapılması
 • İthalat işlemleri gerçekleşen ürünlerin gümrükten firmaya getirilmesi
 • Siparişlerin yurtdışına iletilmesi, yüklemelerin organizasyonu, ithalat gümrükleme işlemlerinin takibi,
 • Tedarikçi ile iletişime geçilmesi
 • Fatura bedellerinin tahsilatının yapılması, gerektiğinde bu hususta Tedarikçi çalışanları ile iletişime geçilmesi

KVKK madde 5/2/(f) kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle;

 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması
 • Şirket yönetimi ve yükümlülükleri, sözleşme takibi, fatura tutarlarının kontrolü
 • Bakım anlaşması yapılan şirketlerle program güncellemelerinde veya programsal arızalarda destek hizmetinin alınması
 • Verilerin yedeklenebilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

Ayrıca açık rızanız bulunması halinde kimlik fotokopinizde yer aldığı takdirde din bilginiz, ehliyet fotokopinizde yer aldığı takdirde kan grubu bilginiz iş ilişkisi süreçleri ile bağlantılı olarak, özel günlerde kutlama amaçlı iletişimin sağlanması için iletişim bilgileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz:

 • Bütçe yönetimi, cari kart açılışı gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, KVKK madde 5/2/(f) Şirket’in meşru menfaati ve KVKK madde 5/2/(ç) Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi doğrultusunda bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabilmekteyiz.
 • Sözleşmelerin değerlendirilebilmesi amacıyla KVKK madde 5/2/(f) Şirket’in meşru menfaati doğrultusunda avukatlarımıza aktarılmaktadır.
 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için KVKK madde 5/2/(e) Şirket’in bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması doğrultusunda avukatlarımıza ve KVKK madde 5/2/(ç) Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi doğrultusunda hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Yukarıda açıkladığımız hukuki sebeplerle kişisel verileriniz sizin tarafınızdan elden teslim veya e-posta veya posta yolu ile otomatik olan ve olmayan vasıtalarla toplanmakta olup, Şirket’imizin fiziki ve/veya elektronik ortamlarında saklanmaktadır.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, [●] e -posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya [●] adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. madde hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, faks numaranızın ve talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ


[●]

Mersis No:

İletişim Linki:

Adres: [●]